AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KVKK
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KVKK
Keşfedin

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında ONAY METNİ

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum, anladım ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kişisel verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Kurumlarınız tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi hastalarına/personellerine ürün/hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına, Anılan öğrencilerin eğitim ve araştırma amacıyla belirlenen muayene, tedavi, bakım, gözlem, operasyon vb. sağlık hizmeti uygulamalarına katılmasına rızam olduğunu, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ AMAÇLARI

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, kişisel verilerinizi Anayasa’nın 20. maddesine ile KVKK’nın 4. Maddesi ve ilgili diğer hükümler başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla ilgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve sağlık hizmet sunucusu olarak tabi olduğu tüm sair mevzuata uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Merkez ilgili mevzuatın belirlediği sürelerce kişisel verilerinizi muhafaza etmektedir. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin en iyi şartlarda verilebilmesi amacıyla ve bu kapsamda merkezin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, fiziki ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

KVKK KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNİZ

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Bilgileriniz

Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Pasaport Numarası veya Geçici Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No., Uyruk, Cinsiyet vb), Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal, Anne-Baba adı,

İletişim Bilgileriniz

Telefon numarası, E posta adresi, Adres (Ev, İş)

Finansal Bilgileriniz

Banka/kredi kartı bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

SGK tarafından finanse edilen hizmetler için parmak/avuç içi izi, laboratuvar, röntgen sonuçları, test ve tahlil sonuçları, muayene verileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri dâhil ancak bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri kapsamında elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayatasağlığa ilişkin verileriniz ile genetik verileriniz ve tarafınızca sunulan diğer kişisel sağlık verileri

Diğer

Call Center kayıtları, Anket, öneri, memnuniyet, teşekkür ve şikâyet amacıyla bildirdiğim verilerim ve diğer yollarla sizinle paylaştığım verilerim, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası vb. verileri.

Uzaktan Erişim Verileriniz

5651 Sayılı Kanun Uyarınca Tutulan Log Kayıtlarınız, e-posta, web sitesi iletişim formu, web siteniz ve mobil uygulamalarınızın kullanılması durumunda elde ettiğiniz gezinim bilgilerim; IP adresim, wi-fi bilgilerim, tarayıcı bilgilerim ve diğer benzer veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMESİ AMACI VE AKTARILMASI ŞARTLARI

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için ilaç, sarf malzeme ve özellikli malzeme temini, bu amaçla kullanılacak makinelerin kullanımı;

Randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; Kimliğinizin doğrulanması, Faturalandırma yapılması; işlemlerinizin hızlı ve doğru planlanması, yönetilmesi, izlenmesi;

Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması; Her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme ve hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

Kalite süreçlerinin geliştirilmesi, takibi ve aktivitelerinin yerine getirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı araştırma ve analiz etme;

Bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim araçlarıyla ilgili bölümler tarafından reklam, ilan ve kampanyalara katılım, faydalanma ve şartları hakkında bilgisi verilmesi;

Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından görevlendirilmiş kişilerce eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi;

Üniversitenin tanıtımı ve hastanede yürütülen/yürütülecek tedaviler ve doktorlar hakkında bilgilendirme yapılması,

Amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak;  kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, her türlü yargı makamına, nüfus genel müdürlüğüne, Türk Tabipler bDiş Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar birliğine, ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dâhilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sevk yapılması halinde gönderilen kurum ve kuruluşlara, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz sağlık kurum ve kuruluşlarına, laboratuvarlara, iş ortaklarımıza, iş birliği içerisinde olduğumuz İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim kurumuna ve Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerimizde eğitim amacıyla sağlık uygulamalarına katılan öğrencilere, özel sigorta şirketlerine, sizin veya mirazçılarızınmirasçılarınızın vekaletini sunan ve kişisel verilerinizi edinmeye dair özel yetki içeren avukatlık bürolarınaara veya bir uyuşmazlık halinde vekillliğimizivekilliğimizi üstelenen kurum avukatlarına, mali müşavirlere, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler dâhilinde tüm danışmanlarımıza, AKTARILABİLECEKTİR.

KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince; aile üyelerine, yakınlarına, refakatçilerine YAZILI RIZANIN BULUNMASI, vekil veya kanuni temsilcilere resmi şartlara haiz YETKİ BELGESİNİN SUNULMASI, mirasçılara VERASET İLAMININ İBRAZ EDİLMESİ hallerinde hastanemizde yer alan özel nitelikli kişisel sağlık verileri (örn: tahlil, tetkik, randevu ve sağlık durumum ile ilgili genel bilgiler dahil) aktarılacaktır.  Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

MERKEZDEKİ KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte merkezi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

Ayrıca, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ameliyathaneler içerisinde gerçekleştirilen ameliyatlara ilişkin görüntü kayıtları sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından yayınlanmış 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Genelge kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Hastanemize bildirmiş olduğunuz kişisel iletişim verisinin şahsınıza ait olduğunu, sizin tarafınızdan kullanıldığını ve doğruluğunu kabul etmekle beraber, gerçeğe aykırı durumun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında doğacak tüm sorumluluk ve sonuçlardan Kurumun kusuru bulunmamaktadır. Tarafınıza özgülenmiş iletişim bilgilerinin değiştirilmesi, kapatılması veya kullanılamaz hale gelmesi durumlarında; izniniz dâhilinde veya rızanız olmadan kötü niyetli 3. kişilerin kullanımına geçmesi halinde; Kuruma yazılı şekilde bilgi verilmesi gerekmekte olduğunu, bu sebeplerle doğacak tüm maddi, manevi ve hukuki zarar, ziyan ve kusur sorumluluğunun bildirme yükümlülüğünü ihmal eden tarafa ait olacağı hakkında bilgilendirildim.

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK UYGULAMALARINA KATILMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ile İzmir Tınaztepe Üniversite arasında iş birliği kapsamında, eğitim ve öğretim gören öğrencilerinin Hastanelerde görev aldıkları konusunda bilgilendirildim. Üniversite’nin sağlık bölümlerinde yer alan öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla; muayene, operasyon, hasta bakım, gözlem vb. sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında tıbbî teşhis, tedavi, tanı ve bakım uygulanmalarına katılabileceği, özel nitelikli kişisel verilerime ulaşabileceği, eğitim ve araştırma amacıyla veri, fotoğraf ve belge temin edebilecekleri konusunda bilgilendirildim. Anılan öğrencilerin; Sorumlu sağlık personelinin bilgisi ve nezareti altında, eğitim ve araştırma amacıyla belirlenen muayene, tedavi, bakım, gözlem, operasyon vb. sağlık hizmeti uygulamalarına katılmasına rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklara sahip olduğum konusunda bilgilendirildim.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre haklarımı kullanmak için;

https://tinaztepedis.com sitesinde yer alan adrese yazılı başvurumu bizzat teslim edebileceğim veya Noter kanalıyla gönderebileceğim; güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla iletebileceğim konusunda bilgilendirildim. Talebimin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Merkezin KVKK hükümleri kapsamında giderleri tarafıma yansıtabileceği konusunda bilgilendirildim.İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Hasta Randevu Formu